Náhradní plnění

Pro pojem zaměstnávání osob se zdravotním postižením je velice důležité stanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nám říká, že zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Toto ustanovení je dáno především přijatou mezinárodní smlouvou s Evropskou sociální chartou, kdy se Česká republika zavázala přijmout pobídky pro zaměstnavatele, aby docházelo k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením lze plnit několika způsoby:

– zaměstnáváním OZP v pracovním poměru
– odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům
odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám jedná se o tzv. náhradní plnění, toto náhradní plnění ovšem musí být ve výši, která přesahuje 2,8 násobek odvodu do státního rozpočtu
– odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací těchto uvedených způsobů.Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením tak mohou nabízet tzv. náhradní plnění, tedy mohou poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky na náhradní plnění pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí v předcházejícím kalendářním roce. O poskytnutém náhradním plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci. Tento způsob náhradního plnění tak vede k větší poptávce po výrobcích nebo službách, které nabízejí společnosti, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postiženímPokud ovšem společnost, která má více než 25 zaměstnanců, nezaměstnává osoby se zdravotním postižením, ani neodebrala výrobky nebo služby od společnosti, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, je nucena odvést do státního rozpočtu částku, která činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měla společnost zaměstnávat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Tento odvod do státního rozpočtu musí zaměstnavatel zaplatit do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce, pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, stanoví mu tak krajská pobočka Úřadu práce povinnost zaplatit tento odvod, který následně bude vymáhat místně příslušný celní úřad podle sídla zaměstnavatele.
Při plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž uzemním obvodu je sídlo zaměstnavatel

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením, které musí zaměstnavatel zaměstnávat

Počet zaměstnanců celkemPovinný podíl 4% OZP Pokud nesplňuje zaměstnavatel povinný podíl, musí odvést do státního rozpočtu za rok 2019Případně musí odebrat náhradní plnění 2019 ve výši
                 25             1
                        64 720,- Kč                   181 216,- Kč
               100             4                      258 880,- Kč                   724 864,- Kč

V dnešní době je výpočet povinného odvodu do státního rozpočtu, případně výše náhradního plnění, které musíme mít, velice jednoduchý, a to zejména z důvodů internetových kalkulaček na internetu, které po dosazení počtu zaměstnanců, samotné vypočítají, kolik musíme odvést do státního rozpočtu, případně v jakém rozsahu jsme nuceni čerpat náhradní plnění. Využijte tak také našeho kalkulátoru pro náhradní plnění.

 
Pokud tedy od nás odeberete zboží či služby v hodnotě
Bez DPH, dosáhnete roční úspory na daních v hodnotě
 

Pro informace o náhradním plnění nás kontaktujte na

Lucorp 2019